สำหรับโรงเรียน

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพรายบุคคล

หลักสูตร Individual Development Plan หรือ ID Plan
หลักสูตรแนะแนวผสานแบบทดสอบจิตวิทยา

โรงเรียนที่ไว้วางใจใช้หลักสูตร ID Plan ของเรา

ผลลัพธ์หลังเรียน

เพิ่มสูงขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด

วัดผลจาก
ค่าวุฒิภาวะในการเลือกอาชีพของนักเรียน
หรือ Career Maturity Inventory (CMI)

สนใจ ID PLAN

ตัวอย่างบทเรียน

ID Plan
(Individual Development Plan)

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ที่นำทฤษฎีทางจิตวิทยาหลากหลายสาขา
มาจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning

 • จำนวน 8 คาบต่อเทอม
 • เนื้อหาตั้งแต่ ม.1-ม.6
 • เตรียมความพร้อมสู่การเลือกอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนานักเรียนผ่าน 4 เรื่องหลัก ๆ ได้แก่ การบริหารตนเอง การเรียนรู้และสำรวจอาชีพ การสร้างอาชีพ และการเสริมทักษะ

ทำไมต้องใช้ ID Plan

ทีมงานและวิทยากรของเรา

ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล (ก๊อฟ)

Co-founder Learn O Life
และนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล (ก๊อฟ)

 • ปริญญาโท Behavioral Economics, London School of Economic and Political Science, UK
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภัฎ เตชะเทวัญ (ภัฎ)

GM Learn O Life


ภัฎ เตชะเทวัญ (ภัฎ)

 • ปริญญาโท IMBA สาขาผู้ประกอบการสากล,
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี Engineering, Computer Science, Nanyang Technological University, Singapore
 • University of Pennsylvania Positive Psychology Certificate

ธนพงษ์ เจิงตระกูล (ฮอล)

วิทยากรออกแบบกระบวนการเรียนรู้


ธนพงษ์ เจิงตระกูล (ฮอล)

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
  (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ สาขาทุนมนุษย์และ การจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยากรออกแบบกระบวนการการเรียนรู้มูลนิธิแม่ ฟ้าหลวง, Teach For Thailand, The Guidelight

ณภัทร สัตยุตม์ (บีน)

นักจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม
และนักพฤติกรรมศาสตร์

ณภัทร สัตยุตม์ (บีน)

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และจิตวิทยา มหาวิทยาลัยปารีส
 • บัณฑิต สุขภาพจิต แขนงจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT)
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต

ชัยศิริ สุธาประดิษฐ์ (วิน)

นักจิตวิทยา


ชัยศิริ สุธาประดิษฐ์ (วิน)

 • ปริญญาโn Philosophy in Criminology University of Cambridge, UK
 • ปริญญาตรี Criminology and Sociology, Minor in Anthropology Pennsylvania State University State College, USA

วริศ วรุณานนท์ (เหว่ย)

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาทั่วไป
และการแนะนำอาชีพ

วริศ วรุณานนท์ (เหว่ย)

 • ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ประสบการณ์เป็น Facilitator กิจกรรม Workshop ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ

อรรณพ นิยมเดชา (แบท)

นักจิตวิทยา


อรรณพ นิยมเดชา (แบท)

 • ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สุชาครีย์ คุ้มปลี (ทอยส์)

นักจิตวิทยา


สุชาครีย์ คุ้มปลี (ทอยส์)

 • นักศึกษาปริญญาโท ด้านการศึกษา และจิตวิทยา จาก Harvard University, USA
 • ปริญญาตรี Psychology and German Studies (Education Studies Minor), WESLEYAN UNIVERSITY Middletown, CT, USA 7

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล (ก๊อฟ)

Co-founder Learn O Life
และนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล (ก๊อฟ)

 • ปริญญาโท Behavioral Economics, London School of Economic and Political Science, UK
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภัฎ เตชะเทวัญ (ภัฎ)

GM Learn O Life


ภัฎ เตชะเทวัญ (ภัฎ)

 • ปริญญาโท IMBA สาขาผู้ประกอบการสากล,
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี Engineering, Computer Science, Nanyang Technological University, Singapore
 • University of Pennsylvania Positive Psychology Certificate

ธนพงษ์ เจิงตระกูล (ฮอล)

วิทยากรออกแบบกระบวนการเรียนรู้


ธนพงษ์ เจิงตระกูล (ฮอล)

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
  (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ สาขาทุนมนุษย์และ การจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยากรออกแบบกระบวนการการเรียนรู้มูลนิธิแม่ ฟ้าหลวง, Teach For Thailand, The Guidelight

ณภัทร สัตยุตม์ (บีน)

นักจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม
และนักพฤติกรรมศาสตร์

ณภัทร สัตยุตม์ (บีน)

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และจิตวิทยา มหาวิทยาลัยปารีส
 • บัณฑิต สุขภาพจิต แขนงจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT)
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต

ชัยศิริ สุธาประดิษฐ์ (วิน)

นักจิตวิทยา


ชัยศิริ สุธาประดิษฐ์ (วิน)

 • ปริญญาโn Philosophy in Criminology University of Cambridge, UK
 • ปริญญาตรี Criminology and Sociology, Minor in Anthropology Pennsylvania State University State College, USA

วริศ วรุณานนท์ (เหว่ย)

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาทั่วไป
และการแนะนำอาชีพ

วริศ วรุณานนท์ (เหว่ย)

 • ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ประสบการณ์เป็น Facilitator กิจกรรม Workshop ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ

อรรณพ นิยมเดชา (แบท)

นักจิตวิทยา


อรรณพ นิยมเดชา (แบท)

 • ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สุชาครีย์ คุ้มปลี (ทอยส์)

นักจิตวิทยา


สุชาครีย์ คุ้มปลี (ทอยส์)

 • นักศึกษาปริญญาโท ด้านการศึกษา และจิตวิทยา จาก Harvard University, USA
 • ปริญญาตรี Psychology and German Studies (Education Studies Minor), WESLEYAN UNIVERSITY Middletown, CT, USA 7

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งที่จะได้รับ

สำหรับนักเรียน

 • บทเรียนวิดีโอออนไลน์
  • เนื้อหา
  • กิจกรรมในคาบเรียน
  • แบบทดสอบความเข้าใจท้ายบทเรียน
  • แบบทดสอบจิตวิทยา (Assessment)
 • หนังสือเรียน
 • แผนภาพบอกตัวตน (Canvas)
 • รายงานสรุปตัวตนนักเรียน (Assessment Report)
  • รายงานจากแบบทดสอบจิตวิทยา พร้อมคำอธิบายและแนวทางในการพัฒนาตัวเองต่อ
  • แนวทางการสนับสนุนและข้อควรระวัง สำหรับคุณครูและผู้ปกครอง
  • ใช้ร่วมกับสมุดพก บอกได้มากกว่าความถนัดทางวิชาการ !!

สำหรับคุณครูและโรงเรียน

 • หนังสือคู่มือคุณครู
 • วิดีโออบรมคุณครู
 • Education Service ไลน์กลุ่มสำหรับคุณครู เพื่อสอบถาม หรือแจ้งปัญหา ในการใช้งานระบบได้ทันที
 • รายงานผลวุฒิภาวะในการเลือกอาชีพของนักเรียน
  • เปรียบเทียบก่อนและหลังเรียน
  • บอกผลแยกระดับชั้น
  • บอกปัญหาที่น่าเป็นห่วงในแต่ละด้าน และแนวทางในการพัฒนานักเรียนต่อ

เทอม 1

เทอม 2

เทอม 1

 • ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
 • สร้างทัศนคติเพื่อเติบโต
 • วิเคราะห์และสำรวจความชอบ

เทอม 2

 • พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • ความฉลาดทางอารมณ์และสังคม
 • บริหารเวลากับสไตล์การทำงาน

เทอม 1

 • บริหารความสัมพันธ์และความเครียด
 • เข้าใจจุดแข็งและพรสวรรค์
 • เข้าใจความหลากหลาย
 • ตั้งเป้าหมาย

เทอม 2

 • เข้าใจการตัดสินใจ
 • เข้าใจวิธีการเรียนรู้ (Learning how to learn)
 • เปิดโลกอาชีพแห่งโลกอนาคต
 • วิเคราะห์ข้อมูลอาชีพเบื้องต้น

เทอม 1

 • ค้นพบคุณค่า
 • รู้จุดแข็งและวางแผนการใช้จุดแข็ง
 • เข้าใจคุณค่าในอาชีพ
 • ออกแบบชีวิต ทำอย่างไรเมื่อชีวิตไม่เป็นไปตามแผน

เทอม 2

 • สำรวจตัวตน เข้าใจตัวเอง
 • ต่อยอดตัวตน สู่แผนชีวิต
 • เตรียมแผนสำรองใช้ชีวิต
 • สื่อสารกับผู้ปกครองยังไงให้เข้าใจ

เทอม 1

 • เทคนิคการเรียนเพื่อรับข้อมูล
 • การค้นหาตัวเองและการตั้งคำถาม
 • การเตรียมพร้อมก่อนการเลือกอาชีพ

เทอม 2

 • เข้าใจความเปลี่ยนแปลงในชีวิต
 • สำรวจอาชีพและรู้วิธีเลือก
 • การตัดสินใจเลือกอาชีพ พร้อมก้าวสู่โลกอาชีพ

ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ?

เราใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ และเราประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา โดยเราจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าคุณจะอนุญาตให้เราใช้งานคุกกี้ดังกล่าว คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้" หรือสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งนเว็บภายในเว็บชนี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า
thTH
Scroll to Top