FAQ

คำถามที่พบบ่อย

น้องมาร่วม workshop 1 วัน เนื้อหาใน workshop ได้รับการคิดค้นบนทฤษฎีจิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก และนำมาพัฒนาเป็นเกมกิจกรรม นักเรียนได้บริหารกรอบความคิด สำรวจตัวเอง และเรียนรู้หลักการพัฒนาตัวเองด้านต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร 

ทีมวิทยากรนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหิดลวิทยานุสรณ์ ฯลฯ มีประสบการณ์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย นักเขียน นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนและโรงพยาบาล เป็นต้น

คนรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย อยากเห็นเด็กไทยมีความสุขกับการเรียน ทีมงานประกอบไปด้วยนักวิชาการ นักนวัตกรรม นักจิตวิทยา นักการศึกษา และอื่น ๆ

  • น้องอายุ 10-18 ปี ทีสนใจอยากค้นหาและพัฒนาตัวเอง
  • ผู้ปกครองน้อง ม.ต้นที่สนใจเรียนรู้การรับมือกับลูกวัยรุ่น

มีจัด 6 สถานที่ – สยาม รังสิต เชียงใหม่ นครราชสีมา อุดรธานี หาดใหญ่ 

การฝึกบริหารความคิด แนวคิดในการตั้งเป้าหมาย วางแผนการเรียน การใช้การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน 

*(ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือก)

เพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างทั่วถึง รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 40 คน

  1. ใส่ชุดทะมัดทะแมง เพราะกิจกรรมมีการนั่งพื้น 
  2. ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไร เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมรับความรู้ใหม่
  • ผ่าน Line @learnolife (มี@ ด้วย)
  • ผ่านสาขา On Demand ทั่วประเทศ
  • ทัก Line @learnolife เพื่อรับรายละเอียดการชำระเงิน
  • ผ่านสาขา On Demand ทั่วประเทศ

ติดต่อสอบถามกับทีมงาน Learn O Life ได้ที่...

ให้พี่ๆ Learn O Life ติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม