เกี่ยวกับเรา

รู้จัก Learn O Life ผู้พัฒนาคอร์สเรียนและเวิร์กชอป
จากทฤษฎีและแบบทดสอบทางจิตวิทยา

เกี่ยวกับเรา

รู้จัก Learn O Life ผู้พัฒนาคอร์สเรียนและเวิร์กชอป จากทฤษฎีและแบบทดสอบทางจิตวิทยา

ทีมงานและวิทยากรของเรา

ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล (ก๊อฟ)

Co-founder Learn O Life
และนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล (ก๊อฟ)

 • ปริญญาโท Behavioral Economics, London School of Economic and Political Science, UK
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภัฎ เตชะเทวัญ (ภัฎ)

GM Learn O Life


ภัฎ เตชะเทวัญ (ภัฎ)

 • ปริญญาโท IMBA สาขาผู้ประกอบการสากล,
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี Engineering, Computer Science, Nanyang Technological University, Singapore
 • University of Pennsylvania Positive Psychology Certificate

ธนพงษ์ เจิงตระกูล (ฮอล)

วิทยากรออกแบบกระบวนการเรียนรู้


ธนพงษ์ เจิงตระกูล (ฮอล)

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
  (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ สาขาทุนมนุษย์และ การจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยากรออกแบบกระบวนการการเรียนรู้มูลนิธิแม่ ฟ้าหลวง, Teach For Thailand, The Guidelight

ณภัทร สัตยุตม์ (บีน)

นักจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม
และนักพฤติกรรมศาสตร์

ณภัทร สัตยุตม์ (บีน)

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และจิตวิทยา มหาวิทยาลัยปารีส
 • บัณฑิต สุขภาพจิต แขนงจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT)
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต

ชัยศิริ สุธาประดิษฐ์ (วิน)

นักจิตวิทยา


ชัยศิริ สุธาประดิษฐ์ (วิน)

 • ปริญญาโn Philosophy in Criminology University of Cambridge, UK
 • ปริญญาตรี Criminology and Sociology, Minor in Anthropology Pennsylvania State University State College, USA

วริศ วรุณานนท์ (เหว่ย)

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาทั่วไป
และการแนะนำอาชีพ

วริศ วรุณานนท์ (เหว่ย)

 • ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ประสบการณ์เป็น Facilitator กิจกรรม Workshop ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ

อรรณพ นิยมเดชา (แบท)

นักจิตวิทยา


อรรณพ นิยมเดชา (แบท)

 • ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สุชาครีย์ คุ้มปลี (ทอยส์)

นักจิตวิทยา


สุชาครีย์ คุ้มปลี (ทอยส์)

 • นักศึกษาปริญญาโท ด้านการศึกษา และจิตวิทยา จาก Harvard University, USA
 • ปริญญาตรี Psychology and German Studies (Education Studies Minor), WESLEYAN UNIVERSITY Middletown, CT, USA 7

ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล (ก๊อฟ)

Co-founder Learn O Life
และนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล (ก๊อฟ)

 • ปริญญาโท Behavioral Economics, London School of Economic and Political Science, UK
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภัฎ เตชะเทวัญ (ภัฎ)

GM Learn O Life


ภัฎ เตชะเทวัญ (ภัฎ)

 • ปริญญาโท IMBA สาขาผู้ประกอบการสากล,
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี Engineering, Computer Science, Nanyang Technological University, Singapore
 • University of Pennsylvania Positive Psychology Certificate

ธนพงษ์ เจิงตระกูล (ฮอล)

วิทยากรออกแบบกระบวนการเรียนรู้


ธนพงษ์ เจิงตระกูล (ฮอล)

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
  (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ สาขาทุนมนุษย์และ การจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยากรออกแบบกระบวนการการเรียนรู้มูลนิธิแม่ ฟ้าหลวง, Teach For Thailand, The Guidelight

ณภัทร สัตยุตม์ (บีน)

นักจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม
และนักพฤติกรรมศาสตร์

ณภัทร สัตยุตม์ (บีน)

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และจิตวิทยา มหาวิทยาลัยปารีส
 • บัณฑิต สุขภาพจิต แขนงจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT)
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต

ชัยศิริ สุธาประดิษฐ์ (วิน)

นักจิตวิทยา


ชัยศิริ สุธาประดิษฐ์ (วิน)

 • ปริญญาโn Philosophy in Criminology University of Cambridge, UK
 • ปริญญาตรี Criminology and Sociology, Minor in Anthropology Pennsylvania State University State College, USA

วริศ วรุณานนท์ (เหว่ย)

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาทั่วไป
และการแนะนำอาชีพ

วริศ วรุณานนท์ (เหว่ย)

 • ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ประสบการณ์เป็น Facilitator กิจกรรม Workshop ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ

อรรณพ นิยมเดชา (แบท)

นักจิตวิทยา


อรรณพ นิยมเดชา (แบท)

 • ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สุชาครีย์ คุ้มปลี (ทอยส์)

นักจิตวิทยา


สุชาครีย์ คุ้มปลี (ทอยส์)

 • นักศึกษาปริญญาโท ด้านการศึกษา และจิตวิทยา จาก Harvard University, USA
 • ปริญญาตรี Psychology and German Studies (Education Studies Minor), WESLEYAN UNIVERSITY Middletown, CT, USA 7

เรื่องราวของเรา

Learn O Life เลิร์นโอไลฟ์

(ภายใต้บริษัท Learn My Life)

เราคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการนำทฤษฎีและแบบทดสอบทางจิตวิทยา
มาประยุกต์กับหลักสูตรและกิจกรรม เพื่อช่วยค้นหาและพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่

อีกทั้งนำเสนอหลักสูตรและกิจกรรม สำหรับผู้ปกครอง โรงเรียน รวมทั้งคุณครู เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนน้อง ๆ ทุกคน ให้สามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จ และได้เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด

ตลอด 3 ปี

ที่เราไม่หยุดพัฒนาหลักสูตร เพื่อช่วยเด็กไทยค้นหาตัวเอง

จำนวนนักเรียน

ที่เคยเรียนกับเรา

จำนวนโรงเรียน

ที่ใช้หลักสูตรของเรา

จำนวนผู้ปกครอง

ที่เราช่วยพัฒนา Growth Mindset

ติดตามคอนเทนต์จิตวิทยา

จัดการอารมณ์และความคิด (Mind)

ฉันพอใจใน “ความไม่พิเศษ”

เหงา แต่ไม่อยากมีใคร
จัดการอารมณ์และความคิด (Mind)

ฉันเหงา แต่ก็ไม่อยากยุ่งกับใคร

จัดการอารมณ์และความคิด (Mind)

สำหรับฉัน Passion มันกินไม่ได้

จัดการอารมณ์และความคิด (Mind)

กับบางคน เถียงไปก็เหนื่อยเปล่า

ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ?

หาคอร์สเรียน

อยากเรียนรู้ เพื่อค้นหาตัวเอง พัฒนาทักษะ และปรับ Mindset พร้อมได้รับเกียรติบัตร

หาวิทยากร

สำหรับโรงเรียน หรือ องค์กรที่อยากหาวิทยากรมาบรรยาย/ จัดกิจกรรมให้นักเรียน

เราใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ และเราประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา โดยเราจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าคุณจะอนุญาตให้เราใช้งานคุกกี้ดังกล่าว คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้" หรือสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งนเว็บภายในเว็บชนี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top