Ready,Set, Go!

Learn O Life ถูกจัดตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจเดียวกันคืออยากให้เด็กไทยเจอตัวเองและพัฒนาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีทักษะการคิดที่ทันกับโลกปัจจุบัน

Learn O Life เกิดจากความร่วมมือ 3 ฝ่าย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน Learn Education, ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ByPsychologist และผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย ผศ.ดร.จุลจราพร สินศิริ

Learn O Life

ได้ร่วมสร้าง​เส้นทางสู่อาชีพแห่งความสุข แก่เด็ก และเยาวชน

ด้วยค่าย และหลักสูตรเรียนออนไลน์หลากหลายรูปแบบ

หลักสูตรค่ายคุณภาพ

ที่ออกแบบร่วมกับนักจิตวิทยาจาก ByPsychologist และกระบวนกรมืออาชีพมากฝีมือ

หลักสูตร Online ID Plan

ร่วมออกแบบแผนพัฒนารายบุคคลของตนเองที่ปฏิบัติได้จริง

ปรึกษากับนักจิตวิทยา

บริการให้คำปรึกษาด้านชีวิต การเรียน และการอบรมเลี้ยงดู สำหรับผู้ปกครอง และเด็กๆ

หัวหน้าทีมงานและวิทยากร

ภัฏ เตชะเทวัญ

GM Learn Education

พรทิพย์ แม่นทรง

หัวหน้าทีมนักจิตวิทยาการปรึกษา

ผศ.ดร.จุลจราพร สินศิริ

นักวิจัยและผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพม.ธรรมศาสตร์

อาจารย์หริรักษ์ แก้วกับทอง

นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านวัยรุ่น

วินัดดา จ่าพา

ผู้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม Relationflip

อาจารย์อรรณพ นิยมเดชา

นักจิตวิทยาและนักเขียน

ขอบคุณที่ให้ Learn O Life ได้ร่วม

ออกแบบเส้นทางสู่อนาคตแห่งความสุข

ร่วมกับน้องๆ และครอบครัว

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับ Learn O Life

WORKSHOP กับ Learn O Life

92% ของคนไม่สามารถทำตามฝันที่ตั้งใจไว้ได้*
ปัญหาหลักเกิดจากการไม่รู้ว่าตัวเองต้องการหรือชอบอะไร (Interest), ไม่รู้ว่าตัวเองเก่งอะไรหรือไม่สามารถประยุกต์ความสามารถของตัวเองได้ (Strength) และไม่เข้าใจการตั้งเป้าหมายที่มีประสทิธิภาพกับเรื่องแต่ละเรื่อง (Goal Setting)

Interest x Strength = Passion
Passion x Goal Setting = Success

Learn O Life จึงเกิดขึ้นเพื่อผลักดันการค้นหาตัวเองไปสู่ความสำเร็จโดยแก้ปัญหาให้ตรงจุด
เราเชื่อว่าความฝันเป็นสิ่งที่ต้องค้นหาและสร้างขึ้น นักเรียนแต่ละคน มีความถนัดและความชอบที่ต่างกัน ดังนั้นการค้นหาตัวเอง พัฒนาจุดแข็ง สร้างเป้าหมายในชีวิต พัฒนาทักษะแห่งอนาคต และเลือกวางแผนการเรียนในอนาคตจึงเป็นทักษะที่ต้องออกแบบเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล

* จากผลสำรวจของ University of Scranton

กิจกรรม + ทฤษฎีทางจิตวิทยา + งานวิจัย  = Learn O Life

Learn O Life นําทฤษฎีทางจิตวิทยา มาประยุกต์ให้เป็นเกม น้องๆ จะได้เรียนรู้การพัฒนา กรอบแนวคิด และทักษะในออกแบบแนวทางการพัฒนาตัวเองสู่อาชีพแห่งความสุขในอนาคต ผ่านกิจกรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน

ติดต่อสอบถามกับทีมงาน Learn O Life ได้ที่...

ให้พี่ๆ Learn O Life ติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม