เกี่ยวกับเรา

รู้จัก Learn O Life ผู้พัฒนาคอร์สเรียนและเวิร์กชอป
จากทฤษฎีและแบบทดสอบทางจิตวิทยา

เกี่ยวกับเรา

รู้จัก Learn O Life ผู้พัฒนาคอร์สเรียนและเวิร์กชอป จากทฤษฎีและแบบทดสอบทางจิตวิทยา

ทีมงานและวิทยากรของเรา

ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล (ก๊อฟ)

Co-founder Learn O Life
และนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล (ก๊อฟ)

 • ปริญญาโท Behavioral Economics, London School of Economic and Political Science, UK
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภัฎ เตชะเทวัญ (ภัฎ)

GM Learn O Life


ภัฎ เตชะเทวัญ (ภัฎ)

 • ปริญญาโท IMBA สาขาผู้ประกอบการสากล,
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี Engineering, Computer Science, Nanyang Technological University, Singapore
 • University of Pennsylvania Positive Psychology Certificate

ธนพงษ์ เจิงตระกูล (ฮอล)

วิทยากรออกแบบกระบวนการเรียนรู้


ธนพงษ์ เจิงตระกูล (ฮอล)

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
  (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ สาขาทุนมนุษย์และ การจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยากรออกแบบกระบวนการการเรียนรู้มูลนิธิแม่ ฟ้าหลวง, Teach For Thailand, The Guidelight

ณภัทร สัตยุตม์ (บีน)

นักจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม
และนักพฤติกรรมศาสตร์

ณภัทร สัตยุตม์ (บีน)

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และจิตวิทยา มหาวิทยาลัยปารีส
 • บัณฑิต สุขภาพจิต แขนงจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT)
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต

ชัยศิริ สุธาประดิษฐ์ (วิน)

นักจิตวิทยา


ชัยศิริ สุธาประดิษฐ์ (วิน)

 • ปริญญาโn Philosophy in Criminology University of Cambridge, UK
 • ปริญญาตรี Criminology and Sociology, Minor in Anthropology Pennsylvania State University State College, USA

วริศ วรุณานนท์ (เหว่ย)

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาทั่วไป
และการแนะนำอาชีพ

วริศ วรุณานนท์ (เหว่ย)

 • ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ประสบการณ์เป็น Facilitator กิจกรรม Workshop ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ

อรรณพ นิยมเดชา (แบท)

นักจิตวิทยา


อรรณพ นิยมเดชา (แบท)

 • ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สุชาครีย์ คุ้มปลี (ทอยส์)

นักจิตวิทยา


สุชาครีย์ คุ้มปลี (ทอยส์)

 • นักศึกษาปริญญาโท ด้านการศึกษา และจิตวิทยา จาก Harvard University, USA
 • ปริญญาตรี Psychology and German Studies (Education Studies Minor), WESLEYAN UNIVERSITY Middletown, CT, USA 7

ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล (ก๊อฟ)

Co-founder Learn O Life
และนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล (ก๊อฟ)

 • ปริญญาโท Behavioral Economics, London School of Economic and Political Science, UK
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภัฎ เตชะเทวัญ (ภัฎ)

GM Learn O Life


ภัฎ เตชะเทวัญ (ภัฎ)

 • ปริญญาโท IMBA สาขาผู้ประกอบการสากล,
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี Engineering, Computer Science, Nanyang Technological University, Singapore
 • University of Pennsylvania Positive Psychology Certificate

ธนพงษ์ เจิงตระกูล (ฮอล)

วิทยากรออกแบบกระบวนการเรียนรู้


ธนพงษ์ เจิงตระกูล (ฮอล)

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
  (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ สาขาทุนมนุษย์และ การจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยากรออกแบบกระบวนการการเรียนรู้มูลนิธิแม่ ฟ้าหลวง, Teach For Thailand, The Guidelight

ณภัทร สัตยุตม์ (บีน)

นักจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม
และนักพฤติกรรมศาสตร์

ณภัทร สัตยุตม์ (บีน)

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และจิตวิทยา มหาวิทยาลัยปารีส
 • บัณฑิต สุขภาพจิต แขนงจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT)
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต

ชัยศิริ สุธาประดิษฐ์ (วิน)

นักจิตวิทยา


ชัยศิริ สุธาประดิษฐ์ (วิน)

 • ปริญญาโn Philosophy in Criminology University of Cambridge, UK
 • ปริญญาตรี Criminology and Sociology, Minor in Anthropology Pennsylvania State University State College, USA

วริศ วรุณานนท์ (เหว่ย)

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาทั่วไป
และการแนะนำอาชีพ

วริศ วรุณานนท์ (เหว่ย)

 • ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ประสบการณ์เป็น Facilitator กิจกรรม Workshop ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ

อรรณพ นิยมเดชา (แบท)

นักจิตวิทยา


อรรณพ นิยมเดชา (แบท)

 • ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สุชาครีย์ คุ้มปลี (ทอยส์)

นักจิตวิทยา


สุชาครีย์ คุ้มปลี (ทอยส์)

 • นักศึกษาปริญญาโท ด้านการศึกษา และจิตวิทยา จาก Harvard University, USA
 • ปริญญาตรี Psychology and German Studies (Education Studies Minor), WESLEYAN UNIVERSITY Middletown, CT, USA 7

เรื่องราวของเรา

Learn O Life เลิร์นโอไลฟ์

(ภายใต้บริษัท Learn My Life)

เราคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการนำทฤษฎีและแบบทดสอบทางจิตวิทยา
มาประยุกต์กับหลักสูตรและกิจกรรม เพื่อช่วยค้นหาและพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่

อีกทั้งนำเสนอหลักสูตรและกิจกรรม สำหรับผู้ปกครอง โรงเรียน รวมทั้งคุณครู เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนน้อง ๆ ทุกคน ให้สามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จ และได้เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด

ตลอด 3 ปี

ที่เราไม่หยุดพัฒนาหลักสูตร เพื่อช่วยเด็กไทยค้นหาตัวเอง

จำนวนนักเรียน

ที่เคยเรียนกับเรา

จำนวนโรงเรียน

ที่ใช้หลักสูตรของเรา

จำนวนผู้ปกครอง

ที่เราช่วยพัฒนา Growth Mindset

ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ?

หาคอร์สเรียน

อยากเรียนรู้ เพื่อค้นหาตัวเอง พัฒนาทักษะ และปรับ Mindset พร้อมได้รับเกียรติบัตร

หาวิทยากร

สำหรับโรงเรียน หรือ องค์กรที่อยากหาวิทยากรมาบรรยาย/ จัดกิจกรรมให้นักเรียน

เราใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ และเราประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา โดยเราจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าคุณจะอนุญาตให้เราใช้งานคุกกี้ดังกล่าว คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้" หรือสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งนเว็บภายในเว็บชนี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า
thTH
Scroll to Top