fbpx

โรงเรียนค้นหาตัวเอง

จะค้นหาตัวเองได้อย่างไร?

เนื่องจากในปัจจุบันการพัฒนาทักษะวิชาการเพียงด้านเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้ประสบความสำเร็จและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข การค้นหาตัวเองสำหรับอนาคตจึงต้องมุ่งเน้นไปที่พัฒนาทักษะชีวิต และสร้างทักษะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 

Learn O Life จึงก่อตั้งโรงเรียนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (Individual Development School – IDS) ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพิเศษที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่ให้น้องๆ ตั้งแต่ระดับประถมถึงมัธยมต้นได้ เพื่อค้นหาและสร้างเส้นทางอาชีพที่เหมาะสมกับแต่ละคนโดยนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ

 

ตลอดการเรียนน้องๆ จะได้นำความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาลงมือสร้างโปรเจ็คของตัวเองขึ้นมาจริงๆ ผ่านการแนะนำโดยที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนว และพัฒนาการเด็กและวัยรุ่นซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี รวมถึงยังได้มีโอกาสนำเสนอโปรเจ็คกับบริษัทชั้นนำในประเทศ พร้อมรับเกียรติบัตรที่จะเป็น Portfolio ในการศึกษาต่อในอนาคตอีกด้วย

 

หลักสูตรของเราได้รับการออกแบบการสอนโดยนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายแขนง เช่น นักจิตวิทยาอุตสาหการผู้จัดอบรมผู้บริหารในองค์กร และให้คำแนะนำเรื่องเส้นทางอาชีพในบริษัทชั้นนำ, นักจิตวิทยาให้การปรึกษาและพัฒนาการเด็กผู้ให้การปรึกษาเด็กเพื่อค้นหาศักยภาพและเลือกเส้นทางอนาคต และนักจิตวิทยาเชิงบวกผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาทักษะสังคมที่จะช่วยส่งเสริมให้ทุกคนอยู่กับปัญหาในโลกปัจจุบันที่ควบคุมไม่ได้อย่างมีความสุขและสำเร็จได้ป

 

สนใจหลักสูตรค้นหาตัวเองและ
สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่นี่

Previous
Next

หลักสูตรของโรงเรียน

เนื้อหาหลักสูตรของโรงเรียนค้นหาตัวเอง (IDS) ถูกออกแบบโดยนักจิตวิทยาผ่านหลักจิตวิทยาหลายแขนง เช่น จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น การเลือกอาชีพและการแนะแนว ที่เน้นส่วนสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย โดยใช้แกนทฤษฎีหลักต่อไปนี้

 1. ทฤษฎีจิตวิทยาเชิงบวกของ Martin Seligman
 2. ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการตามหลัก Ginzburg
 3. ทฤษฎีจิตวิทยาเพื่อการค้นหาความหมายของชีวิตของ Viktor Frankl
 4. ทฤษฎีจิตวิทยาการเลือกอาชีพของ Holland
 

นอกจากนี้ทฤษฎีจิตวิทยาบ่งชี้ว่าเด็กคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จและมีความสุข จำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะที่สำคัญทั้งหมด 3 ด้านได้แก่ ด้านส่วนตัวและสังคม ด้านการเรียน ด้านอาชีพ 

ด้านส่วนตัวและสังคม

 • การรู้จัก เข้าใจ และยอมรับตัวเอง
 • ทักษะการเข้าสังคม และสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนใหม่ๆ รวมทั้งวิธีการรับมือกับอารมณ์ทางบวกและลบของตัวเอง
 • ทักษะการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ด้านการเรียน

 • การเข้าใจทักษะการเรียนในแบบของตัวเอง (ดู, ฟัง, อ่านเขียน, ลงมือทำ)
 • ทักษะการจัดการกับความเครียดเมื่อเจอปัญหา
 • การจัดลำดับความสำคัญ และการตั้งเป้าหมายในการเรียน

ด้านอาชีพ

 • การได้ลงมือทำงานที่พัฒนาทักษะพิ้นฐานรอบด้านซึ่งมีความจำเป็นต่ออาชีพ
 • การเข้าใจความสนใจ, ความสามารถ และทักษะ เพื่อใช้ในการค้นหาและตัดสินใจอาชีพ
 • สร้างวุฒิภาวะในการวางแผนเลือกอาชีพ และอยู่ในโลกที่อาชีพเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต

เราเน้นสอนสิ่งที่โรงเรียนให้ไม่ได้ แต่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต

ผลลัพธ์จากการเรียน

 1. เข้าใจความถนัดของตัวเองเพื่อนำไปสู่การเลือกอาชีพในอนาคต
 2. ลงมือทำจริง เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความกล้าในการลงมือทำและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่จำเป็นในอนาคตและไม่สามารถหาได้จากโรงเรียนทั่วไป
 3. รับผิดชอบและพัฒนา Project ของตัวเอง
 4. ทักษะความเป็นผู้นำ และความกล้าแสดงออก
 5. ได้ค้นพบทักษะเฉพาะตัวของตัวเอง เพื่อนำไปต่อยอดได้
 6. การวางแผนการเรียนของตัวเองตามความสนใจที่สอดคล้องกับตัวเอง และสามารถวางเป้าหมายได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดการเรียน

โรงเรียนนี้เหมาะกับใคร?

เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในโลกอนาคต และรับรู้เข้าใจถึงศักยภาพและความชอบของลูก

สอนโดยใคร?

นักจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น จากมหาวิทยาลัยช้ันนำของประเทศ และของโลก

ช่วงอายุที่รับสมัคร

 1. นักเรียนชั้น ป.1 – ป.3 (อายุ  6 – 9 ปี)
 2. นักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 (อายุ 9 – 12 ปี)
 3. นักเรียนชั้น ม.1 – 3 (อายุ 12 – 15 ปี)

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด 30 คนต่อระดับชั้นเท่านั้น

ช่วงเวลาเรียน

 1. นักเรียนระดับประถมต้น เรียน ทุกวันอาทิตย์เวลา 09:00 – 12:00 (3 ชั่วโมง) – เริ่มวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563
 2. นักเรียนระดับประถมปลาย เรียน ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 – 16:00 (3 ชั่วโมง) – เริ่มวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563
 3. นักเรียนระดับมัธยมต้น เรียน ทุกวันเสาร์เวลา 09:00 – 12:00 (3 ชั่วโมง) – เริ่มวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563

ค่าเทอม

 • ทดลองเรียนพิเศษ  12 ครั้ง ระยะเวลา 3 เดือน ราคา 24,000 บาท
 • เรียนพิเศษต่อเนื่อง 24 ครั้ง ระยะเวลา 6 เดือน ราคา 39,000 บาท (จากราคาปกติ 48,000) จ่ายน้อยลง 9,000 บาท
 • เรียนพิเศษต่อเนื่อง 48 ครั้ง ระยะเวลา 1 ปี ราคา 72,000 บาท (จากราคาปกติ 96,000) จ่ายน้อยลง 24,000 บาท

สถานที่

ติดสถานีรถไฟฟ้า : Learn Hub ฺBTS สยาม (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังโดยจะแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มเรียน)

นักจิตวิทยาผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรสอนโดยนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ น้องๆ จะได้เรียนรู้จากผู้รู้จริงและมีประสบการณ์ในการสอนโดยตรง

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

 

 • ให้การปรึกษาทางจิตวิทยา เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น
 • วิทยากรหลักสูตรนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor)
 • วิทยากรด้านการปรึกษาเพื่อความเข้าใจในตนเองและพัฒนาตนเอง

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนอาชีพในอนาคตด้วยหลักจิตวิทยาและการแนะแนว

 • นักจิตวิทยาด้านการวางแผนทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
 • วิทยากรพิเศษ สำหรับผู้บริหารองค์กรเพื่อการพัฒนาบุคคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิทยากรพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาด้านกิจกรรม

 • นักจิตวิทยาคลินิก ประจำโรงพยาบาล
 • กระบวนกรกลุ่มในการจัดกิจกรรม workshop สำหรับเด็กและเยาวชนด้วยการใช้ศาสตร์ของศิลปะและการสร้างสรรค์
 • Insight Improvisation, Psychodrama and Psolodrama by Joel Gruk

*** เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ผู้ปกครองที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ตามฟอร์มด้านล่างหรือสอบถามทีมงานทางโทรศัพท์หรือ [email protected] ได้ ***

สอบถามเพื่อการค้นหาตัวเอง ได้ที่...

สนใจหลักสูตรค้นหาตัวเองและ
สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่นี่

Learn O Life พัฒนาโดย Learn corporation พร้อมด้วยความร่วมมือจากภาคีคุณภาพ ByPsychologist และทีมวิจัยนำโดย ผศ.ดร.จุลจราพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพม.ธรรมศาสตร์