fbpx

ค่ายค้นหาตัวเอง ม.5-6

รายละเอียดหลักสูตร

น้องเข้าแล้วได้อะไร?

  1. สามารถวางเป้าหมายโดยมีแบบแผนเพื่อวางแผนที่ตรงการความต้องการของตัวเอง
  2. ได้ฝึกใช้ Model สำหรับการเปรียบเทียบการเลือกอาชีพ
  3. สามารถใน Model ดังกล่าวมาปรึกษาครอบครัวและเพื่อนๆ เพื่อเสิรมความมั่นใจ
  4. สามารถการจับคู่อาชีพผ่าน Job Description ที่เหมาะสมกับความต้องการของตัวเอง
  5. ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใจกันมากขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

  1. กำลังศึกษาอยู๋ในระดับชั้นม.5 – 6
  2. สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งวัน

ตารางวัน Workshop

สถานที่วันที่จัด
BTS สยามวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 09:00-17:00

หลักสูตรและบริการ

ดูหลักสูตรทั้งหมดของเรา