fbpx

สาระความรู้

เพราะเราเชื่อว่านักเรียนแต่ละคน มีความถนัดและความชอบที่ต่างกัน
การค้นหาตัวเอง พัฒนาจุดแข็ง สร้างเป้าหมายในชีวิต การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต
และการเลือกวางแผนการเรียนในอนาคตจึงเป็นเรื่องสําคัญ

Learn Education พร้อมด้วยความร่วมมือจากภาคีคุณภาพ Relationflip และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสุขภาพ ม.ธรรมศาสตร์