fbpx

Learn O Life

Choose your right direction, use your right value

กิจกรรมค้นหาและพัฒนาศักยภาพตนเอง นำโดยทีมนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น

WORKSHOP กับ Learn O Life

92% ของคนไม่สามารถทำตามฝันที่ตั้งใจไว้ได้*
ปัญหาหลักเกิดจากการไม่รู้ว่าตัวเองต้องการหรือชอบอะไร (Interest), ไม่รู้ว่าตัวเองเก่งอะไรหรือไม่สามารถประยุกต์ความสามารถของตัวเองได้ (Strength) และไม่เข้าใจการตั้งเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพกับเรื่องแต่ละเรื่อง (Goal Setting)

Interest x Strength = Passion
Passion x Goal Setting = Success

Learn O Life จึงเกิดขึ้นเพื่อผลักดันการค้นหาตัวเองไปสู่ความสำเร็จโดยแก้ปัญหาให้ตรงจุด
เราเชื่อว่าความฝันเป็นสิ่งที่ต้องค้นหาและสร้างขึ้น นักเรียนแต่ละคน มีความถนัดและความชอบที่ต่างกัน ดังนั้นการค้นหาตัวเอง พัฒนาจุดแข็ง สร้างเป้าหมายในชีวิต พัฒนาทักษะแห่งอนาคต และเลือกวางแผนการเรียนในอนาคตจึงเป็นทักษะที่ต้องออกแบบเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล

* จากผลสำรวจของ University of Scranton

กิจกรรม + ทฤษฎีทางจิตวิทยา + งานวิจัย = Learn O Life

Learn O Life นําทฤษฎีทางจิตวิทยา มาประยุกต์ให้เป็นเกม น้อง ๆ จะได้เรียนรู้การพัฒนากรอบแนวคิด และทักษะในออกแบบแนวทางการพัฒนาตัวเองสู่อาชีพแห่งความสุขในอนาคต ผ่านกิจกรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน​

มีวิทยากรคู่กับนักจิตวิทยาในทุกกิจกรรม

กิจกรรมของ Learn O Life พัฒนาโดยนักจิตวิทยาและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก รวมถึงมีวิทยากรมากประสบการณ์ดำเนินการและนักจิตวิทยาคอยดูแลและให้คำแนะนำเด็กตลอดกิจกรรม

Learn O Life ยังรวมผู้มีประสบการณ์หลากหลาย เช่น พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น, ความสัมพันธ์ในครอบครัว, การดึงศักยภาพและพัฒนาตัวเอง, การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ

สนุกและเรียนรู้ง่ายด้วยกิจกรรมเกม

เพราะ Learn O Life รู้ว่าการเรียนรู้ เกิดขึ้นได้ดีเมื่อผู้เรียนมีอยากมีส่วนร่วมในการเรียน กิจกรรมของ Learn O Life จึงมีได้รับการออกแบบโดยใช้โมเดลกิจกรรมเกม (Gameful Learning) จากมหาวิทยาลัยชั้นนำนักเรียนจึงมีส่วนร่วมในค่าย สนุกสนาน พร้อมทั้งเรียนรู้ ไปในเวลาเดียวกัน

ออกแบบตามพัฒนาการจึงเหมาะกับนักเรียนแต่ละช่วงวัย

Learn O Life เข้าใจพัฒนาการเด็ก และปัญหาที่ผู้ปกครองและเด็กในแต่ละช่วงชั้นมักจะเจอ กิจกรรมจึงได้รับการออกแบบมาให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละช่วงชั้น

รูปแบบบค่าย Learn O Life

เพราะเราเชื่อว่านักเรียนแต่ละคน มีความถนัดและความชอบที่ต่างกัน การค้นหาตัวเอง พัฒนาจุดแข็ง สร้างเป้าหมายในชีวิต การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต และการเลือกวางแผนการเรียนในอนาคตจึงเป็นเรื่องสําคัญ

หลักสูตรของ Learn O Life

เพราะเราเชื่อว่านักเรียนแต่ละคน มีความถนัดและความชอบที่ต่างกัน การค้นหาตัวเอง พัฒนาจุดแข็ง สร้างเป้าหมายในชีวิต การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต และการเลือกวางแผนการเรียนในอนาคตจึงเป็นเรื่องสําคัญ

ติดต่อสอบถามกับทีมงาน Learn O Life ได้ที่...

ให้พี่ๆ Learn O Life ติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม